Chromatin – DNA fragments by sonication and immunoprecipitated

exosomes msc